Hukuki Danışmanlık ve Takip Direktörlüğü

Ajans organ ve birimlerine hukuki danışmanlık yapmak, Ajansın görevlerine ilişkin hukuki konularda, adli ve idari yargı mercileri, arabuluculuk, hakemler, icra daireleri, komisyonlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile milletlerarası tahkim mahkemeleri nezdinde Ajansı temsil etmek, Ajansın taraf olduğu her türlü dava, icra ve uyuşmazlığı takip etmek, çözümlenmesi amacıyla Ajansı temsil etmek ve ilgilileri bilgilendirmek, gerektiğinde hukuki işlemlerin başlatılmasına ilişkin işlemleri yürütmek, ilgili taraflardan gönderilen her türlü mevzuat, sözleşme, önerge, taahhütname ve taslak hakkında görüş bildirmek, Ajansın menfaatleri için alınması gereken hukuki tedbirler hakkında Yönetim Kurulu ve Başkanı bilgilendirmek ve bu tedbirleri uygulamaya koymak.